Mocowania i innowacyjne rozwiązania w CELO dla profesjonalistów

Skontaktuj się z nami

Godziny otwarcia od Poniedziałku do Piątku

8.00-16.00

+48 42 250 54 43

whatsapp_number (whatsapp_cms_text)

Kontakt

Warunki

1 – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1.a. - CELO POLSKA Sp. z o.o. (dalej nazywana Sprzedawcą) dostarczy produkty będące podmiotem niniejszejoferty handlowej zgodnie z następującymi warunkami sprzedaży, które będą miały przewagę w przypadku zaistnienia konfliktu przy dokonywaniu zakupu przez stronę trzecią (dalej nazywanej Nabywcą), który może powstać lub zaistniał w przypadku już opłaconych zamówień.

1.b. - Bez uszczerbku do wyżej wspomnianego punktu 1.a., polecenie zakupu przesłane przez Nabywcę nie będzie postrzegane jako umowa wiążąca ze Sprzedawcą z wyjątkiem przedstawienia rachunku na piśmie z potwierdzeniem przez Sprzedawcę.

1.c. - Zmiany w warunkach sprzedaży w niniejszym aneksie nie będą zobowiązywać i/lub wiązać Nabywcę i/lub Sprzedawcę, jeśli obie strony nie zgodzą się z warunkami na piśmie.

1.d. - W przypadku promowania produktu przez Sprzedawcę w katalogach i/lub podobnych pismach, Sprzedawca zachowuje prawa do zmian projektów, specyfikacji i/lub cech technicznych wyżej wspomnianego produktu.

2 – CENY

2.a. - Ceny sprzedaży będą zgodne z cenami zawartymi w ofertach i/lub propozycjach sprzedaży.

2.b. - Jeżeli w trakcie trwania umowy sprzedaży i/lub okresu dostawy dojdzie do wzrostu kosztów produkcji i/lub materiałów i/lub wzrost innych kosztów związanych z pakowaniem, Sprzedawca zachowuje prawo do zwiększenia cen wspomnianych produktów proporcjonalnie i zgodnie z wyżej zawartymi wartościami, a wyceną ostateczną będzie ta, na którą zgodzi się, oraz za którą wniesie opłatę Nabywca.

3 - WARUNKI PŁATNOŚCI

3.a. - Płatności za wszystkie produkty powinny być dokonane zgodnie z warunkami określonymi przez klienta, lub domyślnie, w okresie 30 (trzydzieści) dni od wystawienia faktury. W przypadku, gdy opłata nie zostanie uiszczona przez Nabywcę w uzgodnionym okresie, Sprzedawca zachowuje prawo do zażądania oraz otrzymania 20% (dwadzieścia procent) odsetek naliczanych od daty faktury do momentu uregulowania należnej kwoty.

3.b. - Jeżeli Nabywca nie podejmie się uregulowania należnej kwoty w przeciągu terminu uzgodnionego tak jak opisano w punkcie 3.a., Sprzedawca zachowuje prawo do zastosowania, z wyłączeniem innych praw, następujących kroków: (i) zatrzymanie wszystkich oczekujących dostaw dla Nabywcy do czasu uregulowania należnej kwoty i/lub (ii) zatrzymanie produkcji, która opóźni późniejsze dostawy i utrzyma ten stan rzeczy przez okres równy opóźnieniu w uregulowaniu należnej kwoty i/lub (iii) unieważnienie zlecenia zakupu i otrzymanie odszkodowania za koszty i/lub wydatki powstałe przy szkodach i/lub stratach zaistniałych do momentu wspomnianego unieważnienia.

4. - TRANSPORT I DOSTAWA

4.a. - O ile Sprzedawca nie określi innych zasad w propozycji sprzedaży i/lub ofercie, dostawa zostanie dokonana na ryzyko i koszt Nabywcy. Za wszelkie dodatkowe koszty wynikające z dostawy produktów będzie odpowiadał Nabywca.

4.b. - Jeżeli Nabywca nie przyjmie dostawy produktów w uzgodnionym terminie, lub nie przyjmie opłaconej zawartości dostawy, będzie to uznane za dokonanie zlecenia poprzez okazanie produktów Nabywcy w wyznaczonym terminie, pomimo odmowy przyjęcia dostawy przez Nabywcę. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, produkty będą zachowane przez Sprzedawcę na własne ryzyko i koszt Nabywcy, który poniesie odpowiedzialność za koszty magazynowania i przeładunku, itp. z wyjątkiem wcześniej uzgodnionego przez Sprzedawcę i Nabywcę nowego terminu dostawy produktów, gdzie Nabywca wyraźnie zgodzi się na dodatkowe koszty, które Sprzedawca przedstawi na fakturze jako konsekwencje poprzedniej odmowy.

4.c. - Uzgodnione terminy dostawy, które rozciągają się na dłuższy czas i dostosowują się do kalendarza prognoz, nie będą w żadnym wypadku przedłużane o więcej niż jeden miesiąc od wstępnych prognoz. W każdym takim przypadku do wprowadzenia takich zmian potrzebne będzie pisemne uprawienie Sprzedawcy.

4.d. - Każdy uzgodniony termin dostawy i/lub zawarty w ofercie i/lub propozycji sprzedaży będzie rozumiany jedynie i wyłącznie jako szacowany termin dostawy. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny pod żadnym względem za bezpośrednie lub pośrednie straty, uszkodzenia, wydatki i/lub koszty wynikające z opóźnienia dostawy produktu.

4.e. - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Nabywcy takiej ilości produktu, która nie przekracza lub domyślnie wynosi 10% (dziesięć procent) ilości żądanej przez Nabywcę lub wymaganej w formie zamówienia i/lub zaakceptowanej wówczas przez Sprzedawcę w propozycji sprzedaży. Ten margines będzie wyraźnie przyjęty jako zrozumiany przez Nabywcę po zaakceptowaniu umowy, który zrzeka się wszelkich działań przeciwko Sprzedawcy w takich okolicznościach.

5. - JAKOŚĆ I WADY

5.a. - Jeżeli zostanie wykryta jakakolwiek wada wynikająca z wad materiałów i/lub błędów w produkcji, oraz zawsze i wtedy, gdy Sprzedawca zostanie zawiadomiony o wyżej wspomnianym zajściu w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni od terminu dostawy produktów Nabywcy, Sprzedawca wymieni wadliwe części w stosownym czasie nie przekraczającym trzech miesięcy. W każdym razie, zobowiązanie nastąpi jedynie w przypadku zawiadomienia o wadach i ich potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

5.b. – Jeśli potwierdzenie wad produktów odbywa się w jednostce Nabywcy, Nabywca dostarczy Sprzedawcy oszacowane koszty związane z tą weryfikacją oraz ilość wybranych części, zwracając sprzedawcy te, które zostały ostatecznie zostały przedstawione Sprzedawcy jako wadliwe. Aby wyżej wspomniana procedura mogła zostać uznana za ważną, będzie wymagała uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy oraz dalszej kontroli i zatwierdzenia późniejszych wyników. Transport przy zwrocie wadliwych produktów będzie zorganizowany przez Sprzedawcę.

5.c. - Jeżeli Sprzedawca zostanie poinformowany o wadach produktu później niż dwa tygodnie po otrzymaniu zamówienia przez Nabywcę, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do odpowiadania przed Nabywcą za stan produktów.

5.d. - Jeżeli produkty przeznaczone do zwrotu zostały już opłacone przez Nabywcę, Sprzedawca zwróci płatność wynikającą z odpowiedniej faktury, po wysłaniu jej przez Nabywcę i jej potwierdzeniu. Sprzedawca w żadnym wypadku nie odliczy zwrotu kosztów za wadliwe produkty z innych oczekujących faktur wymagalnych przez Sprzedawcę. 

5.e. - Sprzedawca podejmie wszelkie niezbędne starania w celu zapewnienia jakości i specyfikacji technicznych produktów, dostosowując wyżej wspomniane do wymagań przepisów prawnych dla typowego zastosowania produktów, pozwalając na marginesy błędu w PPM zgodnie z ISO-16426. Jednakże zawsze, gdy końcowe przeznaczenie produktu pozostaje poza zakresem i kontrolą Sprzedawcy, możliwość takiego zastosowania nie będzie postrzegana jako gwarancja innego zastosowania produktu niż typowe użytkowanie.

5.f. - Nabywca zrekompensuje sprzedawcy wszelkie roszczenia odnośnie uszkodzeń, obrażeń, strat, utraty dochodów i/lub podobnych kwestii, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio wynikających z użycia produktu w sposób, do którego nie jest on przeznaczony, a który mógł być podjęty przez Nabywcę lub strony trzecie.

5.g. - Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Nabywcy odnośnie produktów zgodnie z wyżej wymienionymi punktami (Punkty 5.a., 5b., 5.c, 5.d, 5.e oraz 5.f.)

6 – PRAWO WŁASNOŚCI

6.a. - Produkty są uznawane za własność Nabywcy na jego własne ryzyko i koszt od momentu przekazania produktów przez Sprzedawcę zleconym firmom transportowym realizującym dostawę.

6.b. - Sprzedawca będzie uznawany jako prawny właściciel produktów do czasu dokonania pełnej wpłaty przez Nabywcę.

6.c. - Jeżeli uzgodniony termin wpłaty minie, a całkowita płatność nie zostanie dokonana przez Nabywcę, Sprzedawca może przejąć produkty w dowolnym czasie, informując Nabywcę pisemnie o takim zajściu. W takim wypadku, Nabywca wyraźnie zgodzi się na zwrot wszystkich produktów Sprzedawcy i Nabywca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem i zwrotem wspomnianych produktów.

6.d. - Prawa Sprzedawcy ustalone w Punkcie 6 tego dokumentu w żadnym wypadku nie należy interpretować jako stanowiące jakiekolwiek zagrożenie dla praw należnych Sprzedawcy względem Nabywcy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

7. – GRZYWNY

7.a. - Nabywca zrekompensuje Sprzedawcy wszelkie uszkodzenia, obrażenia, kary, grzywny, koszty i/lub wydatki poniesione przez Sprzedawcę i/lub wyżej wspomniane, jeżeli Sprzedawca zostanie uznany przez osoby trzecie za jednostkę odpowiedzialną za bezpośrednie i/lub pośrednie działania dotyczące Nabywcy

8. - DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

8.a. - Jeżeli któraś ze stron (Nabywca i/lub Sprzedawca) spowoduje opóźnienie lub nie spełni warunków dostawy i/lub przyjęcia produktów do sprzedaży osobom trzecim w wyniku sporu pracowniczego, demonstracji, zaprzestania działalności i/lub z powodu innych, podobnych sytuacji, nad którymi żadna ze stron nie ma kontroli, strony będą uznane za wolne od zobowiązań jako Nabywca i/lub Sprzedawca, o ile unieważnienie zobowiązań z powodu utrudnień lub niemożliwości dopełnienia umowy jest wynikiem wyżej wspomnianych zajść.  W tym wypadku Nabywca zwróci Sprzedawcy wszystkie koszty i/lub wydatki poniesione przez Sprzedawcę za wykonaną pracę i/lub za wcześniej użyte materiały przed wystąpieniem wyżej wspomnianych zajść.

8.b. - W wypadku, gdy produkt (lub jego część) zostanie sprzedany i/lub prawo własności zostanie przeniesione na rzecz osoby trzeciej, Nabywca podejmie wszelkie odpowiednie starania, by zapewnić, że strona przyjmująca wypełni wszystkie odpowiednie zobowiązania jako Nabywca produktu wymienionego w propozycji sprzedaży, umożliwiając Sprzedawcy dochodzenie roszczeń jako dostawcy.

8.c. - Nabywca bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy nie będzie: (i) oferował gwarancji produktów Sprzedawcy, (ii) sprzedawał produktów w imieniu Sprzedawcy i/lub (iii) używał logo i/lub nazw, które mogłyby wskazywać na to, że jest przedstawicielem Sprzedawcy.

9. - JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

9.a. - Propozycja sprzedaży podlega prawu hiszpańskiemu i sądom miasta Barcelony, które będą posiadać wyłączną jurysdykcję odnośnie jakiegokolwiek konfliktu mogącego wyniknąć pomiędzy nabywcą a sprzedawcą.

Data utworzenia: 2021-06-11


Wybierz swój kraj

Witamy!
Odwiedzasz CELO Fixings Poland zawierający ofertę produktów dostępną w twoim regionie. Naciśnij przycisk, jeśli chcesz przejść do wersji międzynarodowej lub zamknąć to okno.

Idź do strony międzynarodowej